Θέρμανση-Κλιματισμός, Φυσικό Αέριο, ΑΠΕ.
Κιν.: +30 211 4026 047

Ευκαιρία για εγκατάσταση φυσικού αερίου

Από την Παρασκευή 26 Σεπτεμβρίου 2014 και μέχρι την Πέμπτη 30 Απριλίου 2015 τίθενται σε ισχύ οι παρακάτω προσφορές προς νέους καταναλωτές στο υφιστάμενο δίκτυο φ.α.:

1) ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΙΔΟΤΗΣΗΣ κόστους εγκατάστασης θέρμανσης φ.α. σε οικιακούς καταναλωτές σε συνεγασία με το ΥΠΕΚΑ

Το πρόγραμμα αφορά στην επιδότηση του κόστους της εσωτερικής εγκατάστασης θέρμανσης φυσικού αερίου σε κατοικίες προς αντικατάσταση των υφιστάμενων συστημάτων θέρμανσης πετρελαίου και υλοποιείται σε συνεργασία με το Υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής (ΥΠΕΚΑ).

Καλυπτόμενες δαπάνες  – ύψος επιδότησης

Το πρόγραμμα καλύπτει τις συσκευές και τα εξαρτήματα που απαιτούνται για την μετατροπή της υπάρχουσας εγκατάστασης θέρμανσης πετρελαίου σε αντίστοιχη χρήσης φυσικού αερίου, όπως καυστήρας, λέβητας, σωληνογραμμή φυσικού αερίου, σύστημα απαγωγής καυσαερίων, μελέτη, εργασία και υλικά εγκατάστασης κλπ.


Η επιδότηση καλύπτει ποσοστό (60%)
του συνολικού κόστους της εσωτερικής εγκατάστασης φυσικού αερίου, με ανώτατο ποσό ανάλογα την κατηγορία εγκατεστημένης ισχύς του λέβητα ως εξής:

Εγκατεστημένη ισχύς λέβητα (kcal/h)

-υφιστάμενου ή νέου-

Ανώτατο Ποσό επιδότησης (συμπ. ΦΠΑ)

Χωρίς αλλαγή λέβητα

Ανώτατο Ποσό επιδότησης (συμπ. ΦΠΑ)

Με αλλαγή λέβητα

                0-35.000                                       1.000€
          35.001-120.000                      1.500€                2.000€
        120.001-170.000                      2.300€                3.000€
        170.001-200.000                      3.300€                4.000€
               >200.000                      4.700€                5.500€
Σημείωση:
Σε περίπτωση ΚΘ (πολυκατοικίας) για να δοθεί το ανωτέρω ποσό επιδότησης πρέπει το σύνολο των ιδιοκτησιών να είναι επιλέξιμες και να υποβάλλουν αίτηση (πχ. αν σε πολυκατοικία με 180.000kcal/h υποβάλλει αίτηση για επιδότηση και είναι επιλέξιμο το 80% των χιλιοστών ιδιοκτησίας τότε το επιδοτούμενο ποσό θα είναι 3.200€ αντί για 4.000€).


Όροι/δικαίωμα συμμετοχής
Δικαίωμα συμμετοχής στη δράση έχουν όσοι:

 • Είναι ιδιοκτήτες (δικαίωμα κυριότητας ή επικαρπίας) σε επιλέξιμη κατοικία.
 • Έχουν στην κατοικία τους (και όχι σε επαγγελματικό χώρο) σύστημα θέρμανσης πετρελαίου εν λειτουργία.
 • Έχουν υπογράψει σύμβαση παροχής φυσικού αερίου μετά τις 25 Σεπτεμβρίου 2014.

Μια κατοικία θεωρείται επιλέξιμη αν:

 • Είναι μονοκατοικία, πολυκατοικία* ή μεμονωμένο διαμέρισμα
 • Βρίσκεται σε περιοχές με τιμή ζώνης έως 2.500 €/τ.μ.
 • Βρίσκεται στην Περιφέρεια της Αττικής, σε σημείο με δίκτυο χαμηλής πίεσης φυσικού αερίου

* σε μια πολυκατοικία πρέπει τουλάχιστον το 50% (αριθμητικά) των θερμαινόμενων, από το κεντρικό σύστημα θέρμανσης, ιδιοκτησιών (διαμερίσματα και μη) να χρησιμοποιείται ως κατοικία.

Πως δίνεται η επιδότηση
Ο ωφελούμενος καταναλωτής κατά την προμήθεια και κατασκευή της νέας εγκατάστασης φ.α. καταβάλλει μόνο τη δική του συμμετοχή.
Το επιδοτούμενο ποσό θα αποδοθεί στον εγκαταστάτη ή/και προμηθευτή του νέου εξοπλισμού μέσω της ΕΠΑ Αττικής μετά την υποβολή των απαραίτητων δικαιολογητικών και την ολοκλήρωση των διαδικασιών ελέγχου.
Διάρκεια προγράμματος
Οι καταναλωτές μπορούν να καταθέσουν αίτηση υπαγωγής στο πρόγραμμα μέχρι τις 30 Απριλίου 2015.
Οι ενδιαφερόμενοι δύνανται να προβούν σε εκδήλωση ενδιαφέροντος για υπαγωγή στο πρόγραμμα τηλεφωνικά στην γραμμή εξυπηρέτησης καταναλωτών της ΕΠΑ Αττικής 1133 από τις 26 Σεπτεμβρίου 2014, καθώς και να προβούν σε αίτηση σύνδεσης με το δίκτυο φυσικού αερίου.

Σημείωση
Σημειώνεται ότι η προκήρυξη της Δράσης είναι σε διαβούλευση και τα απαραίτητα δικαιολογητικά και οι λεπτομέρειες της υλοποίησης του προγράμματος θα οριστικοποιηθούν και θα ανακοινωθούν μετά την επίσημη προκήρυξη της δράσης από το ΥΠΕΚΑ.

2) ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ κόστους μετατροπής εγκατάστασης θέρμανσης φ.α.

Η ΕΠΑ Αττικής χρηματοδοτεί απευθείας, χωρίς την παρεμβολή καμίας τράπεζας, σε μεγάλες πολυκατοικίες με κεντρική θέρμανση αλλά και σε μεμονωμένα διαμερίσματα με αυτόνομη εγκατάσταση θέρμανσης, που προτίθενται να συνδεθούν με το δίκτυο φυσικού αερίου, το κόστος κατασκευής εσωτερικής εγκατάστασης θέρμανσης αυτών.

α) Άτοκη χρηματοδότηση σε κεντρικές θερμάνσεις κτηρίων

   Χρηματοδοτούμενο ποσό
Καθορίζεται από την εγκατεστημένη ισχύ λέβητα του κτηρίου και σύμφωνα με το κάτωθι σχήμα:

Εγκατεστημένη ισχύς
(kcal/h)
Χρηματοδοτούμενο Ποσό
(συμπ. ΦΠΑ)
          >=200.000                  12.300€
     170.000 – 199.999                    9.840€
     120.000 – 169.999                    7.380€

    Όροι προσφοράς

 • Η προσφορά ισχύει για Κεντρικές Θερμάνσεις κτηρίων με εγκατεστημένη ισχύ λέβητα από 120.000 kcal/h και άνω και καλύπτει το ανώτατο μέχρι το ποσό των 12.300€ (συμπ. ΦΠΑ).
 • Η αποπληρωμή του κόστους εγκατάστασης προς την ΕΠΑ Αττικής γίνεται άτοκα σε διάστημα 3 ετών, σε 18 ισόποσες διμηνιαίες δόσεις πληρωτέες μέσω των λογαριασμών κατανάλωσης φ.α.
 • Η χρηματοδότηση ισχύει για υποβολή προσφοράς και κατασκευή της εσωτερικής εγκατάστασης θέρμανσης από επαγγελματίες εγκαταστάτες οι οποίοι συμμετέχουν στο χρηματοδοτικό πρόγραμμα της ΕΠΑ Αττικής – Λίστα επαγγελματιών χρηματοδότησης.
 • Η χρηματοδότηση καλύπτει τις συσκευές και εξαρτήματα που απαιτούνται για τη μετατροπή της υπάρχουσας εγκατάστασης θέρμανσης σε αντίστοιχη χρήσης φυσικού αερίου (λέβητας, καυστήρας, σωληνώσεις, συσκευές ασφαλείας, σύστημα απαγωγής καυσαερίων, κόστος μελέτης κ.α.). Δε θα καλύπτονται εξαρτήματα ή συσκευές που δε σχετίζονται με την εγκατάσταση θέρμανσης φυσικού αερίου (π.χ. κουζίνα φ.α., ταχυθερμοσίφωνας φ.α. κ.λπ.) ή τη μετατροπή του συστήματος καύσης (π.χ. σώματα καλοριφέρ).
 • Η προσφορά ισχύει εφόσον ο καταναλωτής έχει ενεργοποιήσει την εγκατάστασή του εντός 3 μηνών από την τοποθέτηση του μετρητή.
 • Η προσφορά δεν ισχύει αν ο καταναλωτής παραβιάσει υπαιτίως κάποιον από τους όρους της σύμβασης (ή/και του προσαρτήματος χρηματοδότησης εσωτερικής εγκατάστασης θέρμανσης).
* Σημείωση: Δε διατίθεται χρηματοδότηση με άλλο χρόνο αποπληρωμής.

β) Χρηματοδότηση σε αυτόνομες συνδέσεις μεμονωμένων διαμερισμάτων (αυτόνομες θερμάνσεις)

   Χρηματοδοτούμενο ποσό
Χρηματοδότηση του κόστους μετατροπής/εγκατάστασης θέρμανσης αυτόνομης σύνδεσης μεμονωμένου διαμερίσματος (ανεξαρτήτου της ισχύος λέβητα) το ανώτατο μέχρι του ποσού των 1.200€ (συμπ. ΦΠΑ) ανά διαμέρισμα.

    Όροι προσφοράς

 • Η χρηματοδότηση ισχύει στην περίπτωση πολλαπλών – δύο (2) και άνω – συμβάσεων αυτόνομων θερμάνσεων (αυτόνομες συνδέσεις μεμονωμένων διαμερισμάτων) ανά νέο παροχετευτικό αγωγό που θα συμβολαιοποιηθούν στην ίδια προωθητική περίοδο. Η χρηματοδότηση ισχύει και στην περίπτωση όπου δύο (2) μεμονωμένα διαμερίσματα δεν ανήκουν στο ίδιο ακίνητο, αλλά τροφοδοτούνται από την ίδια παροχή.
 • Η χρηματοδότηση εκάστης αυτόνομης σύνδεσης εγκρίνεται μετά το πέρας της ενεργοποίησης δύο τουλάχιστον συνδέσεων που έχουν συμβολαιοποιηθεί στην ίδια προωθητική περίοδο.
 • Η αποπληρωμή του χρηματοδοτούμενου ποσού προς την ΕΠΑ Αττικής γίνεται σε διάστημα 2 ετών, σε 12 ισόποσες διμηνιαίες δόσεις πληρωτέες μέσω των λογαριασμών κατανάλωσης φ.α.
 • Ο καταναλωτής οφείλει να αποπληρώσει το χρηματοδοτούμενο ποσό πλέον τόκων της ΕΠΑ Αττικής. Το επιτόκιο είναι 7,0%.
 • Η χρηματοδότηση ισχύει για υποβολή προσφοράς και κατασκευή της εσωτερικής εγκατάστασης θέρμανσης από επαγγελματίες εγκαταστάτες οι οποίοι συμμετέχουν στο χρηματοδοτικό πρόγραμμα της ΕΠΑ Αττικής- Λίστα επαγγελματιών χρηματοδότησης.
 • Η χρηματοδότηση εγκρίνεται από την ΕΠΑ Αττικής με την προσκόμιση προς έλεγχο των παρακάτω:
  • Έντυπο χρηματοδότησης,
  • Τιμολόγιο εγκαταστάτη και δελτίο αποστολής,
  • Φύλλο καύσης εσωτερικής εγκατάστασης, και
  • Προσάρτημα χρηματοδοτικού υπογεγραμμένο και από τα 3 συμβαλλόμενα μέρη (καταναλωτής, εγκαταστάτης, ΕΠΑ Αττικής),

για κάθε αυτόνομη σύνδεση και για τουλάχιστο δύο (2) διαμερισμάτων στην ίδια παροχή.

 • Η προσφορά ισχύει εφόσον ο καταναλωτής έχει ενεργοποιήσει την εγκατάστασή του εντός 3 μηνών από την τοποθέτηση του μετρητή.
 • Η προσφορά δεν ισχύει για επαγγελματίες (κατασκευαστές με επαγγελματικό ΑΦΜ).

* Σημείωση: Η χρηματοδότηση ισχύει και στην περίπτωση ενεργοποίησης  ενός (1) μεμονωμένου διαμερίσματος σε ακίνητο, όπου έχει ήδη πραγματοποιηθεί αντίστοιχη ενεργοποίηση ενός διαμερίσματος εντός των προηγούμενων 90 ημερών.

3)   ΕΚΠΤΩΣΕΙΣ ΣΤΑ ΤΕΛΗ ΣΥΝΔΕΣΗΣ

Δίνεται έκπτωση 50% και 100% στα τέλη σύνδεσης για συνδέσεις με το υφιστάμενο δίκτυο φ.α.

Οι εκπτώσεις ανά κατηγορία πελάτη είναι οι εξής:

    Κεντρικές Θερμάνσεις

 • 100% έκπτωση για κεντρικές θερμάνσεις κτηρίων με εγκατεστημένη ισχύ >= 140.000kcal/h.
 • 50% έκπτωση για κεντρικές θερμάνσεις κτηρίων με εγκατεστημένη ισχύ από 50.000 kcal/h μέχρι 140.000kcal/h.

* Σημείωση: Οι παραπάνω εκπτώσεις ισχύουν και στην περίπτωση πρόσθετου μετρητή σε υπάρχουσα παροχή. 

    Αυτόνομες Θερμάνσεις
Ανάλογα με τον αριθμό των δυνητικών μετρητών ανά κτήριο (νέα παροχή) δίνονται οι παρακάτω εκπτώσεις σε κάθε νέα σύμβαση:

 • Κτήρια 1 δυνητικού μετρητή (μονοκατοικία):
  • 50% έκπτωση στην περίπτωση εγκατεστημένης ισχύος >= 140.000kcal/h ανά νέο παροχετευτικό αγωγό (πληρωμή 220€ άνευ ΦΠΑ) .
 • Κτήρια  5+ δυνητικών μετρητών:
  • 50% έκπτωση στην περίπτωση 5+ πολλαπλών συνδέσεων ανά νέο παροχετευτικό αγωγό (πληρωμή 50€ άνευ ΦΠΑ).

* Σημείωση 1: Σε περίπτωση μη έγκαιρης ενεργοποίησης του μετρητή εντός 3 μηνών από την τοποθέτησή του, θα καταβάλλεται για κάθε συμβόλαιο η σχετική ρήτρα μη έγκαιρης ενεργοποίησης (240€ άνευ ΦΠΑ).

* Σημείωση 2: Στην περίπτωση πρόσθετου μετρητή αυτόνομης θέρμανσης δε δίνεται καμία έκπτωση.

    Επαγγελματίες 

 • 100% έκπτωση σε κάθε σύνδεση με εγκατεστημένη ισχύ μεγαλύτερη των 200.000kcal/h.
 • 50% έκπτωση σε κάθε σύνδεση με εγκατεστημένη ισχύ μεγαλύτερη των 50.000kcal/h.

* Σημείωση: Οι παραπάνω εκπτώσεις ισχύουν και στην περίπτωση πρόσθετου μετρητή σε υπάρχουσα παροχή. 

    Ειδικοί Επαγγελματίες

 • 100% έκπτωση σε κάθε σύνδεση με εγκατεστημένη ισχύ μεγαλύτερη των 100.000kcal/h.
 • 50% έκπτωση σε κάθε σύνδεση με εγκατεστημένη ισχύ μεγαλύτερη των 50.000kcal/h.

* Σημείωση: Οι παραπάνω εκπτώσεις ισχύουν και στην περίπτωση πρόσθετου μετρητή σε υπάρχουσα παροχή. 

Όροι προσφοράς έκπτωσης στα τέλη σύνδεσης:
 • Η προσφορά ισχύει εφόσον ο καταναλωτής έχει ενεργοποιήσει την εγκατάστασή του εντός 3 μηνών από την τοποθέτηση μετρητή (με εξαίρεση τις νέες οικοδομές για τις οποίες δίνεται διάστημα 12 μηνών).
 • Εξαιρούνται όλες οι συνδέσεις για τις οποίες απαιτείται πίεση άνω των 23 mbar ή ωριαία κατανάλωση άνω των 100 Νm3/h.
Leave a Reply

Πρόσφατη Δημοσίευση

Στοιχεία Επικοινωνίας

Κωνσταντινουπόλεως 20Α, Γλυφάδα
Τηλ/Fax: (+30) 211-4026-047
Κιν: (+30) 694-8278-942
https://www.green-innovation.gr
Email: info@green-innovation.gr

Λίγα Λόγια

Το φάσμα εργασιών της εταιρείας μας ξεκινά από τις απλούστερες κατασκευές και φτάνει μέχρι τη μελέτη και κατασκευή υπερσύγχρονων τεχνολογικά έργων ενεργειακής αναβάθμισης, κλιματισμού, εξαερισμού και θέρμανσης.